PRIVACYSTATEMENT

Wij geven om jouw privacy

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ABP-BVP VZW en is van toepassing op de website www.abp-bvp.be (hieronder benoemd als “de website”).

In dit privacybeleid wordt toegelicht:

  1. Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website geregistreerd en verwerkt worden;
  2. Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
  3. Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
  4. In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
  5. Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
  6. Op welke manier de gebruiker de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de Privacywet;
  7. Wanneer het privacybeleid voor het laatst herzien werd.

Hierbij moet worden opgemerkt dat onze website niet bedoeld is voor kinderen, maar enkel voor volwassenen. Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen is dan ook geen bewuste actie. Gelieve meteen contact op te nemen via contact@abp-bvp.be wanneer je als ouder (of wettelijke voogd) denkt dat jouw kind ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

ABP-BVP VZW

4A Rue Ruchaux
1490 Court-Saint-Etienne
België
Ondernemingsnummer: 0464.281.491
Telefoonnummer: +32 495 64 28 60
contact@abp-bvp.be

Daarnaast maakt ABP-BVP VZW gebruik van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van ABP-BVP VZW persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website (datatransmissie).

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen als verwerker verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een verwerker voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) (One.com);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zie verder).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uiteraard is de verwerkingsverantwoordelijke uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking en voldoen aan de verplichtingen van artikel 28 van de Privacywet.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen van de verwerker. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Er kan niet verwacht worden dat de verwerkingsverantwoordelijke over dezelfde expertise beschikt.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

2.1 WEBSITE

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anoniemegegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan andere derden.

Deze website maakt tevens gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame. Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

2.2 LIDMAATSCHAP

Wanneer je een lidmaatschap aangaat, dan registreren wij identificatiegegevens zoals je naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, e-mailadres en telefoonnummer, alsook geboortedatum, geslacht en eventuele beroepsgegevens in de mate dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie van jouw lidmaatschap. Dat is nodig om je een geldig lidmaatschap te kunnen bezorgen en voor administratieve en contractuele doeleinden. Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database op een beveiligde server. Wij bewaren de persoonsgegevens vervolgens voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden en noodzakelijk zijn, en dit met een wettelijke termijn van maximaal 2 jaar.

Wanneer je bij het aankopen van je lidmaatschap een online betaling uitvoert, worden je betalingsgegevens (bankkaartnummer en geheime code) veilig verwerkt door MOLLIE. Zij hebben deze gegevens nodig om te kunnen communiceren met de banken, zodat er een veilige online betaling kan gebeuren. MOLLIE bewaart je gegevens zolang ze nodig zijn om de gevraagde dienstverlening uit te voeren op basis van de wettelijke termijn. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het privacybeleid van MOLLIE.

Wanneer je een lidmaatschap bij ons bent aangegaan, dan behouden wij ons het recht om je gegevens te gebruiken om je te informeren over praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten van ABP-BVP VZW. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang om deze diensten bij klanten te promoten. Als je dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kan je gebruikmaken van de uitschrijflink die te vinden is onderaan elke informatiemail die wij je toesturen. Of je kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via contact@abp-bvp.be met vermelding van je e-mailadres.

2.3 NIEUWSBRIEF

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief of aangeeft op de hoogte te willen worden gehouden van onze events, slaan we je naam, voornaam en e-mailadres op (behalve indien je volwaardig lid bent, daarvoor refereren we naar artikel 2.2). Die gegevens hebben we nodig om je de nieuwsbrief te kunnen versturen en om praktische informatie, nieuwe weetjes, evenementen en diensten te kunnen communiceren. WIj bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Voor het uitzenden van eventuele nieuwsbrieven of communicatie, maken we mogelijks gebruik van Mailchimp. Je gegevens wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp beveiligt je data en respecteert je privacy. Bovendien besluit de Europese Commissie dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgen. Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar het privacybeleid van Mailchimp.

2.4 SOCIALE MEDIA

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. Bij gebruik van deze knoppen wordt een cookie op je computer geplaatst. Hieromtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

3. WAT IS DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS?

Door cookies te aanvaarden, je lid te maken en/of je in te schrijven voor de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming aan ABP-BVP VZW om je gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van verwerkers en de toegewezen aantal personen in dienst van ABP-BVP VZW geeft ABP-BVP VZW geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien ABP-BVP VZW toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

5. HOE BESCHERMEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een beveiligd elektronisch systeem in een afgesloten omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor de aangeduide verwerkers en toegewezen aantal personen in dienst van ABP-BVP VZW die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. Iedereen die namensABP-BVP VZW jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van deze gegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen. Alle medewerkers van ABP-BVP VZW zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.  Op die manier probeert ABP-BVP VZW verlies, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Als gebruiker van de website beschik je in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van je persoonsgegevens:

RECHT OP INZAGE EN RECHTZETTING

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ABP-BVP VZW verwerkt, in te zien en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen. Als je wijzigingen zelf doorvoert, dan is dat meteen effectief. Als je aanvraag indient om wijzigingen te doen via contact@abp-bvp.be dan gebeurt dit zo snel mogelijk en te laatste binnen 30 dagen.

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit de database van ABP-BVP VZW. Als je zelf schrapping doorvoert, dan is dat meteen effectief. Als je aanvraag indient om wijzigingen te doen via contact@abp-bvp.be dan gebeurt dit zo snel mogelijk en te laatste binnen 30 dagen.

RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Indien je van mening bent dat ABP-BVP VZW je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. Je kan hierover meer terugvinden op www.privacycommissie.be

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ABP-BVP VZW of indien je gebruik wil maken van jouw rechten op grond van de Privacywet , neem dan contact op met ABP-BVP VZW via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van je gegevens naar contact@abp-bvp.be.

7. WIJZIGBAARHEID VAN HET PRIVACYBELEID

ABP-BVP VZW heeft het recht om dit privacybeleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. Je kijkt deze pagina dan ook best regelmatig na op wijzigingen. Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 18 februari 2022.