ADVIES BETREFFENDE DE ONDERSTEUNENDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

Een advies van de FOD Volksgezondheid

De Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen heeft tot opdracht de voor Volksgezondheid bevoegde minister, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de erkenning en de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen, waaronder de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek alsook over alle aangelegenheden inzake de uitoefening van de psychotherapie.

Het recentste advies vindt u hier:

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-de-geestelijke-gezondheidszorgberoepen

(Photo by Diego PH on Unsplash)